Available courses

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. เข้าใจในหลักวิชาคณิตศาสตร์เครื่องมือกล

2. ประยุกต์ใช้กับงานเครื่องมือกลและคํานวณในงานเครื่องมือกล

3.   มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

คำอธิบายรายวิชา    

ศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุ ฟังชั่นตรีโกณมิติ ค่าพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง อัตราเรียว ระบบเกลียว คำนวณหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน

This Smart English is a supplementary intervention material in English speaking and grammar with comprehensive material which is primarily designed to improve the capability of each student. It aims to strengthen the speaking ability of the students for the independent acquisition of knowledge for academic study which their tool for effective communication both in oral and written communication.

Topic: Travel Around the World

Objectives:

1.     To identify things when traveling

2.     To enhance the speaking skills of students and to communicate efficiently to anyone in using the English language when traveling somewhere.

3.     To know the exact terms or material to bring when traveling and the location at the same time

4.     To develop his/her speaking skills in communicating English around the world

Content:

1 Travel document/ Money Currency

-What are the things to prepare when traveling

- What are the basic words to learn

- What are the common words to use when traveling

 

2 Travel clothes/Accessories and Destination

          -What are the clothes to wear when traveling?

          - How to ask your location

          - What are the clothes to prepare for that fits to the weather or occasion

3 Assessment

            - Let the students prepare how to travel around the world

             - Let the students’ group in to two and present on the class how to communicate when traveling

4 Review

             - Ask about the basic content of the topic and show them some pictures for them to know and exercise the vocabulary they learned.


ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง แรงโมเมนต์ กาหาเซนทรอยด์ จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่อย รัศมีการหมุน   ความเค้นกับความเครียด  โมดูลัสยืดหยุ่น  

จุดประสงค์รายวิชา
     1. เข้าใจหลักการ ออกแบบ และคุณสมบัติของวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ
     2. ประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ ด้วยของจริงและหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา    
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่าง ๆ ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภท TTL และ CMOS คณิตศาสตร์ของ Boolean และสมการ Logic DE Morgan’s Theorem การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชั่น การลดตัวแปรในฟังก์ชัน วงจรคอมบิเนชั่น วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิ้ลและสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ และชิฟรีจิสเตอร์ แบบต่างๆ วงจรพื้นฐาน A/D และ D/A Converter และการนำไปใช้งาน โครงสร้างและการใช้งานหน่อยความจำการออกแบบวงจรด้วยภาษา VHDL การประยุกต์ใช้ CPLD และ FPGA

สมถรรนะรายวิชา
     1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์และหลักการทำงานของอุปกรณ์วงจรดิจิตอล
     2.  ออกแบบต่อวงจรลอจิก
     3. 
 ออกแบบ ประยุกต์ใช้ CPLD และ FPGA


วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า   เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยการวัด หลักการทำงาน งานการต่อ
ใช้งาน การอ่านค่า โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ และเครื่องวัดความต้านทานแบบบริดจ์ วัตต์มิเตอร์ กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป และเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ การขยายย่านวัด ค่าความคลาดเคลื่อนและการบำรุงรักษา


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงของไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรและการประยุกต์ใช้งาน

เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สำหรับ ปวส.

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่อมือ อุปกรณ์เขียนแบบ

2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพฉาย ภาพตัด และภาพสมมิติ ตามาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบเป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม


คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดูพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน คำศัพท์  สำนวนภาษาที่ใช้บ่อย ๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษางานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่ง ที่ตั้ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนาทางโทรศัพท์  การอ่านข้อความกำหนดการป้ายประกาศ  การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


  ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สถิติเบื้องต้น      การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล

 


ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบตัวเลข  การคำนวณและแปลงเลขฐานต่างๆ รหัสไบนารี่และรหัสต่างๆ คณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกต  ลอจิกไดอะแกรม  วงจรบวกลบเลขไบนารี่  การเข้ารหัส  ถอดรหัส  วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น  ฟลิปฟลอป  วงจรนับ  วงจรเลื่อนข้อมูล  วงจรแสดงผลหน่วยความจำ  คุณสมบัติของไอซีตระกูลต่างๆ  และการอ่านคู่มือไอซีดิจิตอล


            การเขียนแบบสถาปัตยกรรมเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคาร มีความจําเป็นที่ผู้เขียนต้องทํา ความเข้าใจและศึกษาแบบจากแนวความคิดของสถาปนิก ในการกําหนดรูปลักษณ์ พื้นที่ใช้สอย ของอาคารที่เขียนแบบ ผู้ที่เขียนแบบสถาปัตยกรรมจะต้องมีความรู้พื้นฐานในแต่ละหมวดงาน เพื่อที่จะเขียนได้อย่างถูกต้อง การเขียนแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความจําเป็นและสําคัญ เพราะแบบ ที่เขียนอย่างละเอียดเป็นปัจจัยหนึ่งในการดําเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกําหนดส่งมอบงาน

แปลนพื้นหรือผังพื้นเป็นแบบที่แสดงให้เห็นมิติทางแนวราบ มองจากบนลงล่างเป็นส่วนกําหนดลักษณะพื้นที่ใช้สอย ขนาด รูปร่าง ภายในอาคารด้วยสัญลักษณ์อักษรคําย่อและมาตราส่วน โดยกําหนดขั้นตอนการเขียนรูปแบบแปลนพื้นโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ตามลําดับ


        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานทดสอบคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ ตรวจสอบอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบไดโอด UJT PUT ทรานซิสเตอร์ เฟ็ต งานตรวจสอบอุปกรณ์ไทรีสเตอร์ งานวัดอุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสงด้วยมัลติมิเตอร์ งานต่อ ทดสอบ วิเคราะห์และแก้ไขจุดบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยมัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป วงจรเรียงกระแสด้วยไดโอด วงจรรักษาระดับแรงดันให้คงที่ วงจรประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ไทรีสเตอร์ วงจรประยุกต์ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสง วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรรวมตั้งเวลาด้วย ไอซี วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายกำลัง วงจรออปแอมป์ การเชื่อมต่อ วงจรแอนะล็อกกับวงจรดิจิทัล การออกแบบและจำทำแผ่น PCB

วิชาบังคับก่อน : 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา (เพื่อให้นักเรียนสามารถ)

1.  มีความเข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2.  มีทักษะในการต่อ การประลองและการคำนวณ หาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

3.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2. ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

3. วัดและทดสอบค่าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ตัวแปรวงจรไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า กระแส แรงดัน กำลังไฟฟ้า นิยามโน กิ่ง ลูป กฎของโอห์ม กฎกระแส กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ องค์ประกอบพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ แหล่งจ่ายไฟ การต่อเซลล์ไฟฟ้า การต่อวงจรอนุกรม ขนาน ผสม ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การแปลงวงจรเดลตา-วาย วงจรแบ่งแรงดัน วงจรแบ่งกระแส วงจรบริดจ์ การคำนวณกระแสเมช แรงดันโนด ทฤษฎีบทการทับซ้อน เทวินิน นอร์ตัน การถ่ายโอนกำลังสูงสุด  


จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบเครื่องทำความเย็น
 2. มีทักษะในการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบเครื่องทำความเย็น
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีนารปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยเป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น
2. ถอดและประกอบ ชิ้นส่วนทางไฟฟ้าและทางกลของเครื่องทำความเย็น
3. ปฏิบัติงานเดินระบบท่อและติดตั้งระบบวงจรสารทำความเย็น
4. ซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น โครงสร้างส่วนประกอบของระบบทำความเย็นแบบอัดไอ วงจรสารทำความเย็น วงจรไฟฟ้าของระบบเครื่องทำความเย็นภายในที่พักอาศัย ระบบเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ประเภทของสารทำความเย็น นํ้ามันหล่อลื่นของระบบเครื่องทำความเย็น งานท่อ การติดตั้งระบบ วงจรสารทำความเย็น งานทำสุญญากาศ งานบรรจุสารทำความเย็น งานต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องทำความเย็น งานตรวจวัดแรงดัน และดูสถานะของสารทำความเย็น งานตรวจวัดวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและคอมเพรสเซอร์ งานซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นในบ้านพักอาศัย ครัวเรือนและเชิงพาณิชย์

จุดประสงค์รายวิชา (เพื่อให้นักเรียน....)
1.  เข้าใจ โครงสร้าง หลักการทำงานของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
2.  มีทักษะการต่อ และอ่านค่าที่ได้จากการวัด ของเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องวัดชนิดต่าง ๆ
2.  ปฏิบัติการหาความคลาดเคลื่อนการวัด
3.  ใช้งานโอห์มมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ ดิจิทัลมิเตอร์ ออสซิสโลสโคป

คำธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยการวัด หลักการทำงาน งานการต่อใช้งาน การอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์และเครื่องวัดความต้านทานแบบบริดจ์ วัตต์มิเตอร์ กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ ออสซิสโลสโคป และเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ การขยายย่านวัด ค่าความคลาดเคลื่อนและการบำรุงรักษาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการใช ั คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใชโปรแกรม ้ ประมวลผลคาเพํ ื่อจดทำเอกสารในงานอาชีพ การใชโปรแกรมตารางทำงาน การเพื่อการคานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือ การใช้โปรแกรมสำเรํ จรูปอื่นๆ ตามลกษณะงานอาชีพ การใชอ้ินเทอร์เน็ต สืบคนข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารขอม้ ูลสารสนเทศผลกระทบ ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศน์ จริยธรรมและความรับผดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

สังเขปรายวิชา (Course Description)
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับย่านความถี่ คุณลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คุณลักษณะสมบัติของ RC, RL, LC, RLC วงจรจูนแบบต่าง ๆ และการหาค่า Impedance, dB, Attenuation Ratio, Band Width, Gain (Q) โดยใช้ Response Curve วงจรเครื่องส่งวิทยุภาคต่าง ๆ วงจร Oscillator แบบต่าง ๆ วงจรขยายความถี่สูง วงจนขยายกำลังความถี่สูง วงจรทวีคูณความถี่สูง วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ AM, FM การวัดและการทดสอบการทำงานของวงจรเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศด้วยเครื่องมือวัด Dip Meter, Watt Meter, SWR Meter, Impedance Meter, dB Meter, Field Strength Meter กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่งวิทยุและสายอากาศ

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. เข้าใจหลักการำงานของเครื่องส่งวิทยุระบบ AM, FM และสายอากาศ
2. เข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับสากลในการรับ - ส่งวิทยุกระจายเสียง
3. มีทักษะในการสร้างและทดสอบการทำงานของเครื่องส่งวิทยุระบบ AM, FM และสายอากาศ
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัยจุดประสงค์รายวิชา
           1. เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
           2. เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
           3. มีทักษะในการประกอบวงจร การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
           4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง ความถูกต้องและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง    

           2. ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้า การอ่านค่าตัวต้านทาน การต่อวงจรตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม การคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม วงจรแบ่งแรงดันและ กระแสไฟฟ้า วงจรบริดจ์ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ เมชเคอร์เรน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน โนดโวลเตจ ทฤษฎีการวางซ้อน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

         

 

                                                           

                                                          

               

                                                                                                       

      

20105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. (1-3-2)

จุดประสงค์รายวิชา
1.  เข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงานและการขยายย่านการวัดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.  มีทักษะการวัด การใช้งาน และการบำรุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.  บอกหลักการการทำงานและการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
2.
วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้าด้วยมิเตอร์แบบแอนะลอกแบบดิจิตอลและออสซิลโลสโคปในการปฏิบัติงานตามขั้นมาตรฐานสากล
3.  ออกแบบเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบต่างๆตามขั้นตอนการใช้ปฏิบัติงาน
4.  ประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าในการวิเคราะห์หาจุดขัดข้องในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน การวัด การใช้งานและขยายย่านการวัดโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์และมัลติมิเตอร์แบบเข็ม การใช้งานดิจิทัลมัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ (WattMeter) วาร์มิเตอร์ (VAR Meter) เพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor Meter) ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง (Audio Generator) เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น (Function Generator) การวัดและทดสอบค่าความต้านทาน อิมพีแดนซ์ภายในเครื่องมือวัดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ กำลังไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ การบำรุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจการทำงานของวงจรภาคต่างๆ ในเครื่องรับวิทยุ
2. มีทักษะในการประกอบและทดสอบคุณสมบัติเครื่องรับวิทยุแบบต่างๆ
3. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจร และอุปกรณ์เครื่องรับวิทยุ
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องรับวิทยุ  ประกอบ  ทดสอบ ปรับแต่ง และใช้งานวงจรเครื่องรับวิทยุ    

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องรับวิทยุ
2.ประกอบ  ทดสอบ ปรับแต่ง และใช้งานวงจรเครื่องรับวิทยุ    
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติ การกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ-ส่งวิทยุทั่วไป หลักการรับ-ส่งวิทยุแบบ AM, FM, FM Stereo Multiplex, SSB 
และ DSB การทำงานของวงจรที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุ AM, FM ในภาคจูนเนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AVC, AGC, AFT Detector วงจร Stereo Multiplex
วงจรขยายเสียง  และภาคจ่ายไฟ การประกอบ ทดสอบ และปรับแต่งเครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (1-3-2)
จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้
1. รู้ เข้าใจ และนำไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาดตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  กำลังและพลังงานไฟฟ้า  การอ่านค่าตัวต้านทาน  การต่อวงจรตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  การคำนวณหาค่าความต้านทาน  กระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม  วงจรแบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้า  วงจรบริดจ์  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  เมชเคอร์เรน  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  โนดโวลเตจ  ทฤษฎีการวางซ้อน  การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2105-2007 วงจรดิจิตอล 1-3-2
วิชาบังคับก่อน: 2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้
1.เข้าใจการทำงานของวงจรดิจิตอล
2.มีทักษะในการประกอบและทดสอบวงจรดิจิตอล
3.มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานวงจรดิจิตอล
2.ประกอบและทดสอบวงจรดิจิตอล

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐานต่าง ๆ รหัสไบนารี่เเละรหัสต่าง ๆ คณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกท โลจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี่ การเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น ฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแสดงผลหน่วยความจำ คุณสมบัติของ ไอซีตระกูลต่าง ๆ และการอ่านคู่มือไอซีดิจิตอล

ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกบการใช ั คอมพ ้ ิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องาน อาชีพ การใชระบบปฏ ้ ิบตัิการ (Windows หรือ Mac OS) การใชโปรแกรม ้ ประมวลผลคาเพํ ื่อจดทั าเอกสารในงานอาช ํ ีพ การใชโปรแกรมตารางท ้ าํ การเพื่อการคานวณในงานอาช ํ ีพ การใชโปรแกรมการน ้ าเสนอผลงาน ํ หรือ การใชโปรแกรมส ้ าเรํ ็จรูปอื่น ๆ ตามลกษณะงานอาช ั ีพ การใชอ้ินเทอร์เน็ต สืบคนข้ อม้ ูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารขอม้ ูลสารสนเทศผลกระทบ ของการใชเทคโนโลย ้ สารสนเทศ ี จริยธรรมและความรับผดชอบในการใช ิ ้ คอมพิวเตอร์กบระบบสารสนเทศและงานอาช ั ีพ

จุดประสงค์รายวิชา

1.      รู้เข้าใจ และนำไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.      มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ประกอบทดสอบ2วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3.      มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะราชวิชา

1.      แสดงหลักการวัด ทอสอบ ประสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และความปลอดภัย
2.      ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
3.      ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้อต้น

สังเขปรายวิชา (Course Description)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส ฟังก์ชันลอจิก ตารางความจริง สัญลักษณ์ลอจิก พีชคณิตบลูลีน แผนผังคาโนห์คุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือผู้ผลิตและวงจรลอจิกต่าง ๆ ต่อและทดสอบ วงจรลอจิก วงจรคอมไบเนชัน ( Combination circuit ) วงจรฟลิปฟลอป ( Flip Flop ) วงจรนับและแสดงผล เบื้องต้น


จุดประสงค์รายวิชา : 
1. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

        2. มีทักษะเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ ต่อ ทดสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า

        3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา :

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

        2. เลือกใช้อุปกรณ์ ต่อ ทดสอบวงจรควบคุมและวงจรกำลังในการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

        3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องกลไฟฟ้า

 

คำอธิบายรายวิชา :

        ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับชนิด โครงสร้าง หลักการทำงาน เครื่องกลไฟฟ้า การอ่านแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือตามมาตรฐาน การวาง Layout ติดตั้ง รื้ออุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ากำลังและควบคุม สำหรับการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ การทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า


        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชนิดสัญลักษณ์ โครงสร้าง การทำงานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์การอ่าน การเขียนวงจรแลต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatics) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น


          ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมในการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเขียนแบบลายวงจรพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Pspice Eagle Solidwork 


ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการทำงาน เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools) เครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน การบำรุงรักษาเครื่องมือกล

จุดประสงค์รายวิชา
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุอุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน
คำธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน หลักการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ โครงสร้าง ส่วนประกอบ และการใช้งานของวัสดุงาน

ก่อนพิมพ์ประเภทฟิล์มและวัสดุไวแสง แม่พิมพ์ เคมีภัณฑ์ในกระบวนการสร้างภาพ เช่น น้ ายา

สร้างภาพ น้ ายาคงสภาพ เป็นต้น คุณสมบัติ โครงสร้างส่วนประกอบและการใช้งานของวัสดุงาน

พิมพ์ประเภทกระดาษ

วัสดุพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หมึกพิมพ์ ผ้ายาง เคมีภัณฑ์ส าหรับงานพิมพ์ เช่น น้ ายาฟาวน์เทนกัม

อารบิก น้ ายาท าความสะอาด โครงสร้าง ส่วนประกอบ และการใช้งานของวัสดุงานหลังพิมพ์

ประเภทวัสดุหุ้มปก กาว น้ ายาเคลือบเงา เป็นต้น

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ในอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


จุดประสงค์รายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล และตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การสืบค้น แก้ไข และ ปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์มและรายงานข้อมูล การใช้งานแมโคร


การจำลองระบบคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาการใช้งาน ระบบจำลองคอมพิวเตอร์  ด้วย โปรแกรม  VM ต่าง ๆ 

เช่น  VertualBox    VMWhere  และโปรแกม  Apserv  จำลองการใช้งาน .. Web Server 


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


คําอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้า และสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า และสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของ แบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plot โดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในงานเขียนแบบ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจหลักการและคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสัยในการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

 สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแบบต่างๆ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้า
2. เขียนแบบระบบไฟฟ้า ด้วยคอมพิวเตอร์
3. พิมพ์แบบตามอัตราส่วนมาตรฐาน 

จุดประสงค์รายวิชา
1.       เข้าใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2.       สามารถคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแส แรงดัน กำลังไฟฟ้าและตรวจสอบแก้ไขหาข้อบกพร่องของวงจร
3.       มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และ ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎ ทฤษฎีวงจร ไฟ้ฟ้ากระแสตรง
2.       คำนวณและวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ากระแสตรง
3.       ทดสอบ จำลองการทำงานวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของวงจร วงจรแบบตัวต้านทาน แหล่งกำเนิดแบบอิสระและไม่อิสระวิเคราะห์วงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ ด้วยวิธีโนดและเมช ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรออปแอมป์ คาปาซิเตอร์และอินดักเตอร์ วงจรลำดับที่หนึ่งและวงจรลำดับที่สอง ผลตอบสนองในสภาวะทรานเขียนต์ต่อแรงดันกระแสตรง วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า ความเหนี่ยวนำร่วม การจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


3105-2001 พัลส์เทคนิค 1-2-2  (Pulse Techniques)
จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้
1. สามารถวิเคราะห์รูปสัญญาณไฟฟืาเเละวงจรพัลส์และสวิตชิงในงานอิเล็กทรอนิกส์
2. มีทักษะในการออกแบบวงจรพัลส์ได้ตามข้อกำหนด
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิงแบบต่าง ๆ
2. ออกแบบ สร้างวงจรพัลส์และสวิตชิงแบบต่าง ๆ
3. วัด ทดสอบวงจรพัลส์และสวิตชิงแบบต่าง ๆ
4. ประยุกต์ใช้วงจรพัลส์และสวิตชิงในงานอิเล็กทรอนิกส์ คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวงจรและสร้างรูปสัญญาณไฟฟืาแบบต่าง ๆ วงจรแปลงรูป สัญญาณ วงจรคลิปเปอร์และแคลมเปอร์ วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์ วงจรสวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรทริกเกอร์ วงจรสร้างสัญญาณไทม์เบสและ การซิงค์โครไนซ์

คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและปฎิบัติงานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการใช้งาน การให้ไบแอส การวิเคราะห์ไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต การแปลความหมายจาก
Data Sheet การออกแบบวงจร แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า วงจรขยายในย่านความถี่ต่ำสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณแบบหลายภาค วงจรขยายป้อนกลับแบบลบ และวงจรขยายกำลัง

จุดประสงค์รายวิชา
    1. เข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรย่านความถี่ต่ำ
    2. เข้าใจหลักการวืเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรย่านความถี่ต่ำ
    3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจพื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่าง ๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า

2. เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของวงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค

3. มีทักษะในการประกอบ และทดสอบวงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค

4. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานวงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค

2. ประกอบและทดสอบวงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรลดรูปสัญญาณ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์ อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์ สวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอบแบบต่างๆ การกำเนิดสัญญาณ การซิงโครไนซ์ และไดอะแกรมเวลา ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆ ในงานพัลส์และดิจิทัลเทคนิค ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ โครงสร้าง หลักการทำงานของอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

 ฝึกทักษะเกี่ยวกับ การทดลอง ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษาอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

 ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์